Bwahahahahahahaha! @Oprah’s Penis Dress! [Photo]

August 24, 2013 at 8:21 pm

Ahem, make that ‘white’ penis dress.

H/T Twitchy

Tags: